Infermeria geriàtrica

|Text alternatiu|

"Els residents adquireixen totes les competències i capacitats per valorar, diagnosticar i donar resposta a les alteracions de salut de les persones grans"

El Consorci Hospitalari de Vic imparteix docència acreditada en Geriatria des de l'any 1996, i inicia l'any 2021 la docència acreditada en Infermeria geriàtrica. L’any 2019 va rebre l’acreditació per esdevenir Unitat Multiprofessional de Geriatria.

El Servei

L’activitat assistencial es desenvolupa a través del Servei Territorial de Geriatria i de Cures Pal·liatives d’Osona en diferents centres i recursos gestionats pel Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. En l’àmbit sanitari, els recursos s’ubiquen a l’Hospital Universitari de Vic, l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i l’Hospital Universitari de Sant Jaume de Manlleu i, en l’àmbit social, a la Residència Aura de Manlleu i a la Residència El Nadal de Vic.

El servei territorial és un sistema integrat d'atenció geriàtrica -per atendre un sector geogràfic determinat- que inclou diferents nivells assistencials i disposa d'un mapa de recursos d'internament, ambulatoris i domiciliaris, amb convenis de col·laboració amb l'Atenció Primària. La visió integrada dels serveis és una de les recomanacions més rellevants en l'organització de l'atenció a les persones grans amb complexitat i una de les recomanacions claus que fa l’Organització Mundial de la Salut.

El servei de Geriatria disposa d'un model d'atenció que es basa en la personalització de les intervencions, mitjançant un procés de diagnòstic situacional (diagnòstic clínic i de necessitats), decisions compartides amb el pacient o el seu cuidador i en el desenvolupament d'un pla terapèutic. En aquest model, el treball en equip i el rol de l’equip d’infermeria especialitzat és molt rellevant.

Actualment, comptem amb una quarantena d’infermeres especialistes en Geriatria.

 • Recursos assistencials
 • Disposem de tots els recursos assistencials que contempla la cartera de serveis del CatSalut. D’aquesta manera, podem ubicar al pacient en el recurs adequat, en el moment adequat, i aconseguint la intensitat terapèutica per cada situació. Tots els servies estableixen connexions formals amb l'Atenció Primària per facilitar la continuïtat terapèutica. Els nostres recursos assistencials són:
  • Unitat Geriàtrica d’Aguts
  • Atenció Intermèdia: Rehabilitació funcional, Atenció en Psicogeriatria i Cures Pal·liatives
  • PADES
  • Hospitals de dia
  • Consultes de valoració geriàtrica
  • Residències geriàtriques

Coneix més a fons el Servei Territorial de Geriatria i Cures Pal·liatives d'Osona i el Ripollès

Què fan els nostres residents?

Els residents atenen un gran nombre de persones amb necessitats geriàtriques a través del desplegament del servei en diversos nivells assistencials, destacant la presència a l'hospital d'aguts, centres d'atenció intermèdia i àmbit ambulatori i domiciliari. Al nostre servei podràs adquirir totes les competències i capacitats per valorar, diagnosticar i donar resposta a les alteracions de salut de les persones grans, per identificar els processos de fragilitat i dependència, aplicar cures de qualitat i prevenir els factors de risc.

Podràs participar d'un treball d'equip multidisciplinari amb un ambient de bona relació i comunicació fluida entre tots i viure amb nosaltres una experiència que de ben segur marcarà la teva futura vida professional.

Activitat docent

En l'àmbit docent, les infermeres especialistes en Geriatria podran participar de totes les activitats del Servei. Aquestes inclouen les sessions generals, les pròpies de l'especialitat de Geriatria, les compartides amb els MIR i les pròpies d'Infermeria geriàtrica per complementar la formació teòrica. Tot plegat, amb el suport de les tutores dels residents, que són infermeres especialistes amb un ampli bagatge en l’àmbit de la Geriatria.

A més de l'activitat en els diferents recursos assistencials, el resident pot participar en les línies de recerca que ha desenvolupat el Servei perquè les infermeres puguin completar la seva formació en fragilitat, polifarmàcia, l'atenció en final de vida i cura de ferides.