Qui és qui

Directora de Transferència de Coneixement

Dra. Núria Roger Casals
És la màxima responsable dels àmbits de Docència, Recerca i Innovació del Consorci Hospitalari de Vic.

Cap d’estudis

Dra. Susanna Vilaseca Giralt
És la persona que dirigeix i coordina les activitats del tutors i qui supervisa l'aplicació pràctica dels programes formatius de les diferents especialitats Coordina totes les activitats globals dels residents: l’acollida de les noves promocions, el calendari de rotacions, els cursos específics, el pla comú complementari, les sessions específiques de residents, les avaluacions…

Tutors hospitalaris

El tutor hospitalari és un professional d'un servei que té acreditada la formació MIR de la seva especialitat i que és responsable de la docència dels residents d'aquesta. Les seves funcions són:

Podeu consultar tots els tutors/es a l’apartat ‘Especialitats’ de la web.

Responsables de rotació

Professional mèdic/a responsable de la docència dels residents d'altres especialitats quan roten pel seu servei. Controla el compliment dels objectius docents de la rotació de la qual n'és el responsable i està en estret contacte amb el tutor/a de l'especialitat corresponent per aportar el feedback necessari per a la bona evolució dels residents durant el seu període de rotació.

Formador

Professional mèdic/a que té sota la seva tutela directa a residents de la seva especialitat o bé de diferents especialitats. Aquesta tasca queda incorporada a la del responsable de rotació en cas que es tracti d'un servei on el facultatiu responsable de rotació exerceixi també de formador. Les seves funcions són la tutela i responsabilitat directa del metge especialista en formació que tingui assignat.

Secretària de docència

Montse Torres i Sala
És l’administrativa que duu a terme els tràmits administratius relacionats amb la docència de postgrau.

Comissió de docència

La comissió de docència és l'òrgan col·legiat que planifica i organitza la formació, en supervisa l'aplicació pràctica i controla el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats.

Consulteu la composició de la Comissió de Docència del CHV