Comissió de Docència

La Comissió de Docència és l’òrgan col·legiat que planifica i organitza la formació, en supervisa l’aplicació pràctica i controla el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats.

Així mateix, correspon a la comissió facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents en l’activitat assistencial i ordinària del centre, planificant la seva activitat professional en el centre conjuntament amb els òrgans de direcció Assistencial.

Comissió de Docència del Consorci Hospitalari de Vic

Presidència: Susanna Vilaseca Giralt

Vicepresidència: Eva Borralleras Fumaña (vocal en representació dels tutors)

Representant de la Comunitat Autònoma: Maria Viñolas Tolosa

Representant de la Direcció Assistencial: Núria Roger Casals

Presidenta de la Subcomissió de Docència d'Infermeria: Alícia Minaya Freire

Representants dels dispositius docents associats: 

Vocals en representació dels tutors (7)

Vocals en representació dels residents (7) 

Secretària: Montse Torres Sala