Actualitat ← Altres notícies

Activitat residents |

Els residents del CHV valoren molt positivament la seva formació

El 75% afirmen estar satisfets amb la formació que reben i tornarien a triar el Consorci Hospitalari de Vic per cursar la seva especialització, d'acord amb les conclusions de l'enquesta de satisfacció dels residents 2015. Respecte l'any anterior, la valoració mitjana que en fan els residents ha augmentat de "notable" a "excel·lent".

Els aspectes millor valorats de la formació al CHV són l'acollida al centre i a la unitat, l'estructura docent, l'accessibilitat i hores de reunió amb el tutor, la supervisió i suport en les rotacions internes, el llibre del resident, el pla anual de formació, la facilitat per assistir a activitats complementàries, la formació en suport vital bàsic i l'avaluació continuada de la formació.

D'altra banda, segons els residents, cal millorar el temps dedicat a la revisió de la documentació clínica, el temps d'antelació amb què es comuniquen les sessions de cada servei, l'estímul, participació i aprenentatge en recerca i publicacions, l'accés a recursos docents fora del centre, la formació en gestió clínica, el mecanisme de queixes i reclamacions i el respecte al pla individual de formació de cada resident. En la majoria d'especialitats, es valora com "molt positiva" la tasca dels tutors com a guies i garants de l'aprenentatge dels residents que tenen al seu càrrec.

Una eina per millorar la docència

L'enquesta de satisfacció dels residents es du a terme des de fa més de cinc anys i serveix per avaluar les impressions dels residents que es formen al Consorci per tal de poder dissenyar accions de millora.

En l'edició de 2015 es va canviar el format habitual, de 22 preguntes, per una adaptació del qüestionari del Ministeri de Sanitat. Una enquesta més exhaustiva que constava de 81 preguntes que indagaven sobre el grau de satisfacció en tots els àmbits docents, la satisfacció amb el tutor i la valoració del centre com a lloc per formar-se com a especialista.

En total, hi van participar el 55,6% dels metges i infermeres en formació. La participació més elevada va ser la dels residents de Psiquiatria, Ginecologia i Obstetrícia, Atenció Familiar i Comunitària i Medicina Interna. Des de la Direcció de Transferència del Coneixement, s'ha elaborat un pla de millora consensuat amb els directors de cada unitat docent, els tutors i els residents.